Alenka Jensterle-Doležalová

Alenka Jensterle-Doležal

Alenka Jensterle Doležal se je rodila leta 1959 na Jesenicah, zdaj pa že vrsto let živi v tujini. V zadnjih letih se je ustalila v Pragi, kjer predava slovensko književnost in je predstojnica Katedre za južnoslovanske in balkanistične študije na Filozofski fakulteti Karlove univerze. Diplomirala je iz slovenščine, primerjalne književnosti in filozofije ter doktorirala z disertacijo o Antigoni v slovanskih dramatikah. Izdala je več pesniških in proznih del, v zadnjih letih zbirko Pesmi v snegu (2012) in roman Pomen hiše (2015), prav tako je avtorica več monografij: V krogu mitov: o ženski in smrti v slovenski književnosti (2008), Avtor, tekst, kontekst, komunikacija: poglavja iz slovenske moderne (2014) in Ključi od labirinta: o slovenski poeziji (2017) Redno objavlja znanstvene članke in razprave. Nekatere njene pesmi in deli proze so bili prevedeni v angleščino, češčino, hrvaščino, slovaščino, poljščino in srbščino in izšli v  antologijah. V Pragi organizira vsako leto pesniški festival slovenskih pesnic Mladi mesec. Trenutno je v tisku njena slovenska zbirka Nostalgične pesmi.

 

Alenka Jensterle-Doležalová

Alenka Jensterle Doležal se narodila v roce 1959 ve Slovinsku a už několika let žije v zahraničí. V posledních letech se usadila v Praze, kde přednáší slovinskou literaturu a je vedoucí Katedry jihoslovanských a balkánských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vystudovala slovinštinu, literární komparatistiku a filozofii a poté získala doktorát s disertační práci o Antigoně v slovanské dramaturgii. Publikovala řadu poezie a prózy, v posledních letech jsou to byly sbírka Pesmi v snegu (Básně ve sněhu, 2012) a román Pomen hiše (Důležitost domu, 2015). Kromě toho je také autorka monografií: V krogu mitov: o ženski in smrti v slovenski književnosti (V kruhu mýtů: O ženě a smrti ve slovinské literatuře, 2008), Poglavja iz slovenske moderne (Kapitoly ze slovinské Moderny, 2014) a Ključi od labirinta: o slovenski poeziji (Klíčy labyrintu: o slovinské poezii, 2017), pravidelně publikuje i akademické články. Některé z jejích básní a úryvky prózy byly přeloženy do angličtiny, češtiny, chorvatštiny, slovenštiny, polštiny a srbštiny, a publikovány v antologiích. V Praze organizuje každoroční festival Mladi mesec. Její slovinská sbírka Nostalgične pesmi (Nostalgické básně) má zanedlouho vyjít tiskem.

 

Alenka Jensterle-Doležal

Alenka Jensterle Doležal was born in 1959 in Slovenia, and has been living abroad for several years now. In the last few years, she has settled in Prague, where she lectures on Slovene literature and is the head of the Department of South Slavonic and Balkan Studies at the Faculty of Arts at Charles University. She graduated from Slovene studies, comparative literature, and philosophy, and then obtained a PhD with a dissertation on Antigone in Slavic playwriting. She has published a number of poetry and prose works, the latest one being Pesmi v snegu (Poems in the Snow, 2012), the novel Pomen hiše (The Meaning of a House, 2015), and she is also the author of several monographs: V krogu mitov: o ženski in smrti v slovenski književnosti (In the Circle of Myths: On the Woman and Death in Slovene Literature, 2008), Poglavja iz slovenske moderne (Chapters from Slovene Moderna, 2014) and Ključi od labirinta: o slovenski poeziji (The Keys to the Labyrinth: On Slovene poetry 2017). She regularly publishes academic articles. Some of her poems and excerpts of prose have been translated into English, Czech, Croatian, Slovak, Polish and Serbian, and published in anthologies. In Prague, she organizes the yearly festival of Slovene poetesses Mladi mesec (Young Moon). Her Slovene collection Nostalgične pesmi (Nostalgic poems) is currently in print.


Uveřejněno

v

,

od

Značky: