Stanovy Společnosti poezie z.s.

Stanovy spolku Společnost poezie z.s.

Čl. I. Název a sídlo spolku

Společnost poezie z.s. má své sídlo na adrese Krátká 28, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Čl. II. Účel spolku

Cílem činnosti spolku je realizace sdružovacího práva k organizování a výkonu zájmové činnosti členů v oblasti poezie a literatury a podpora vydavatelství knih.

Tohoto cíle je dosahováno:
1. pořádáním společných kulturních akcí v oblasti poezie a literatury – například autorských literárních večerů, festivalů, projektů pro školy a knihovny a zájmových setkání, dále publikací děl literárních umělců v médiích a formou výstav

2. vydáváním brožur a tiskovin s díly umělců – členů a příznivců spolku
Čl. III. Orgány spolku, volby

a) Orgán Básnická rada

Nejvyšším orgánem spolku je Básnická rada složená nejméně ze dvou členů.

V čele Básnické rady stojí její předseda volený Básnickou radou na tři roky.
Volby
Ve volbách a taktéž v ostatním hlasování ve spolku má každý člen Básnické rady jeden hlas.

Přijetí nového člena do Básnické rady:

K přijetí nového člena do Básnické rady je třeba nejméně 100% souhlas všech členů Básnické rady. O přijetí nového člena do Básnické rady musí hlasovat všichni její členové.

Volba předsedy spolku

O kandidátech na předsedu se hlasuje zvlášť. Ke zvolení předsedy spolek je třeba souhlas všech členů Básnické rady, o jejichž kandidatuře se v právě aktuálním hlasování ve věci volby nového předsedy nerozhoduje.

b) Orgán Básnický sněm

Všichni členové spolek Společnost poezie, kteří nejsou členy Básnické rady, jsou členy Básnického sněmu.

Básnický sněm má ve spolek pouze funkci čestnou a poradní. Členové Básnického sněmu tedy nemají ve spolku žádnou hmotnou zodpovědnost a zároveň nejsou oprávněni rozhodovat o právních úkonech ve věci hospodaření spolku.

Přijetí nového člena do Básnického sněmu
O přijetí nového člena do Básnického sněmu rozhoduje Básnická rada na schůzi k tomu svolané předsedou spolku. Ke přijetí nového člena do Básnického sněmu je třeba nejméně 75% souhlas členů Básnické rady.
Čl. IV. Práva a povinnosti Básnické rady

1. Nejvyšší orgánem spolek je Básnická rada

2. Do působnosti Básnické rady náleží zejména:

schvalování stanov spolku, jejich změn či doplňků
schvalování plánu a finančního rozpočtu spolku
vedení účetnictví spolku
schvalování a kontrola čerpání finančních prostředků
schvalování ročního vyúčtování a roční účetní závěrky spolku
rozhodnutí o přijetí nového člena spolku nebo o vyloučení člena ze spolku
rozhodnutí o změně stanov spolku
rozhodnutí o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem
rozhodování o dalších otázkách spolku
3. V čele Básnické rady stojí předseda spolku, který je současně statutárním orgánem spolek a jehož pravomoce jsou následující:

a) svolává všechny schůze Básnické rady – nejméně 1 x ročně schůzi všech členů
spolku a nejméně dvakrát ročně schůzi Básnické rady. O konání každé schůze je vyhotoven písemný zápis.
b) pokud je hlasování v Básnické radě nerozhodné, rozhodne ta strana, které dal hlas předseda spolku
c) předseda má ve spolku podpisové právo
d) předseda řídí činnost Básnické rady
e) předseda má právo pro případ, že bude nepřítomen, pověřit svého zástupce

4. Básnická rada je usnášení schopná, jestliže je zastoupena přítomností alespoň 3 většiny svých členů. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů Básnické rady (výjimku tvoří volby nových členů do spolek a volba předsedy, pravidla viz. čl. VI.).

5. Členové Básnické rady musí dodržovat stanovy spolku

6. Členové Básnické rady jsou povinni se informovat navzájem a včas o dění ve spolku. Taktéž jsou povinni o otázkách ohledně spolek informovat Básnický sněm.
Čl. V. Práva a povinnosti Básnického sněmu

1. Členové Básnického sněmu mají právo užívat na svých vizitkách jméno spolku a propagovat spolek se souhlasem předsedy či některého ze členů Básnické rady spolku.
2. Členové Básnického sněmu jsou povinni se podílet na činnosti spolku
3. Členové Básnického sněmu jsou oprávněni podávat návrhy a být informováni o všech činnostech spolku a rozhodnutích Básnické rady

4. Členové Básnického sněmu musí dodržovat stanovy spolku
Čl. VI. Zásady hospodaření

Možnými zdroji příjmů spolku jsou dary, dotace, granty, sponzorské příspěvky, zisk ze vstupenek na kulturní akce a ostatní příjmy plynoucí ze zaměření činnosti spolku.

O hospodaření spolek a o ostatních právních úkonech ve spolek rozhoduje na předsedou k tomu svolané schůzi Básnická rada a ta je tedy také za hospodaření spolku, za svá rozhodnutí a za vedení účetnictví spolku jako jediná ve spolku hmotně zodpovědná – a to rovným dílem každý člen Básnické rady.

Podpisové právo všech operací a dokumentů učiněných občanským spolku má pouze jeho předseda, popřípadě jiný člen Básnické rady, který byl písemně předsedou spolku k tomuto zmocněn.

O veškerém hlasování Básnické rady a jejích právních úkonech ve spolku musí být včas informováni všichni členové Básnické rady. Ti, před schválením dané věci většinovým hlasováním, musí mít příležitost o věci hlasovat a být o věci předsedou či jiným členem Básnické rady srozuměny nejméně 5 dnů před hlasováním.
Čl. VII. Zánik členství ve spolku

Členství ve spolku zaniká:
* vystoupením člena ze spolku – formou jeho písemného oznámení Básnické radě
* porušením stanov spolek a schválením 3/4 většinou Básnické rady o vyloučení člena ve spolku
* úmrtím člena spolku

V případě:
* odstoupení člena Básnické rady a tímto způsobenému poklesu počtu členů Básnické rady pod její 3 členy, je zbytek jejích členů povinen do třiceti dnů od této události svolat schůzi Básnického sněmu a na té přijmout potřebný počet členů Básnické rady. Volební schůzi svolává předseda Básnické rady.
* odstoupení předsedy Básnické rady z funkce, je Básnická rada povinna do 30 dnů od této události svolat schůzi a zvolit ze svých řad nového předsedu. Za svolání této schůze jsou rovnou měrou zodpovědní všichni členové Básnické rady.
V případě současného odstoupení posledních 3 členů Básnické rady z funkce tito členové:
* buď před svým odstoupením přijmou potřebný počet svých nástupců z řad Básnického sněmu do Básnické rady
* nebo rozhodnou o ukončení činnosti spolku a provedou k tomu všechny potřebné právní úkony

V případě úmrtí dvou ze tří posledních členů Básnické rady je poslední člen Básnické rady oprávněn mimořádně přijmout do Básnické rady potřebný počet členů z řad Básnického sněmu nebo podle těchto stanov a právního řádu České republiky ukončit činnost spolku.
Čl. VIII. Zánik spolku a majetkové vypořádání

Spolek zaniká:
* dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
O zániku spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem rozhoduje Básnická rada, která je za všechny své úkony v tomto směru plně právně a hmotně zodpovědná. K zániku spolek nebo jeho sloučení s jiným spolkem je třeba souhlas všech členů Básnické rady.

* pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění

I v tomto případě zániku spolek provede Básnická rada všechny potřebné právní úkony potřebné k rozpuštění spolku řídí. Zánik spolku je pak povinna básnická rada podle těchto stanov a udělat

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.