Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, který registruji svoji akci na stránkách www.denpoezie.cz

uděluji tímto pro:

Společnost poezie z.s.
Krátká 1274/28, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 27025349
zastoupený: Bernadette Elizabeth Higgins

(dále jen „Správce“),

souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za níže uvedených podmínek:

1. Veškeré osobní údaje vyplněné v tomto formuláři uvádím jako pravdivé, pokud uvádím jména osob či jiných osobních údajů v registrovaném pořadu, jsem si vědom, že coby organizátor pořadu mám písemný souhlas s jejich uveřejněním na stránkách festivalu Den poezie (www.denpezie.cz), dále v tiskové podobě materiálů festivalu Den poezie a s jejich emailovým rozesíláním Správcem.
Správce může s uvedenými údaji a textem pořadu volně nakládat.

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem pořádní kulturních akcí, zpracování přidělených grantů správci a propagace akcí, dále pak na plakátech a jiných tiskových materiálech festivalu Den poezie.

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 50 let.

4. S výše uvedeným zpracováním Subjekt údajů dává výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to stejnou formou, jako byl udělen – tedy písemně na adresu Společnost poezie z.s., Krátká 1274/28, 100 00 Praha 10 nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito
Zpracovatelé: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Nadace Český literární fond, Praha město literatury a Kristin Olson Literary Agency s.r.o.

6. Podle Nařízení má Subjekt údajů právo:
– požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, podat stížnost u dozorového úřadu, má-li za to, že Správce postupuje v rozporu s Nařízením. Subjekt údajů prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.